نمایش یک نتیجه

سرشیر140دامداران

10,000 تومان
اطلاعات تغذیه ایاطلاعات در  100 گرم انرژی بر حسب کیلو کالری  74.58 پروتئین بر حسب گرم     0.555 چربی کل